Számos jogszabályt egyidejűleg módosító salátatörvénybe ágyazva hirdették ki a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 2018. január 1-jétől hatályos módosításait. Az egészségi állapot változásával, megváltozott munkaképességűekkel, munkavállalói képviselőkkel kapcsolatos változások inkább finomhangolásnak tekinthetőek, amelyek a következők.

1. A kismamák egészségi állapotának változása esetén irányadó eljárás

Az Mt. 60. § (1) bekezdés rendelkezése egy új fordulattal egészül ki (vastaggal szedve), amelynek következtében a kismamákat érintő szabály így fog szólni: A munkavállaló számára, ha a munkakörében történő foglalkoztatás feltételei az egészségi állapot változására figyelemmel előírtak szerint nem módosíthatóak, úgy a munkavállaló számára az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, amennyiben várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges.

A kiegészítés értelmében tehát a másik, egészségi állapotának megfelelő munkakör felajánlása csak akkor szükséges, ha a kismama eredeti munkakörében történő foglalkoztatás feltételei az egészségi állapot változására figyelemmel az előírtak szerint nem módosíthatók. Így például ha a kismama korábban fizikai munkát (pl. emelés) végzett, azonban a munkaköri feladatokból ez a rész nem iktatható ki, akkor egy másik, az egészségi állapot változására figyelemmel megfelelő munkakört kell felajánlani részére (alapbére ekkor sem lehet kevesebb mint a munkaszerződés szerinti alapbére). Amennyiben ilyen nincs, akkor fel kell menteni a munkavégzés alól (a felmentés idejére alapbér illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadta el).

2. A munkavállalók egészségi állapotának változása esetén irányadó eljárás

Az Mt. 51. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Ez kiegészül egy további rendelkezéssel. A kiegészítés szerint a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, illetve a munkaidő-beosztást – az Mt. 6. §-ban foglaltak figyelembevételével (ti. jóhiszeműség és tisztesség, méltányos mérlegelés elve, joggal való visszaélés tilalma stb.) – megfelelően módosítani.

A munkáltató értelemszerűen akkor fog tudni ezen kötelezettségének eleget tenni, amennyiben a munkavállaló – megfelelő dokumentációval alátámasztva – az egészségi állapot változását igazolja. Meglátásunk szerint az „egészségi állapot változása” fordulat meglehetősen tágan értelmezhető, elsősorban az egészségi állapot romlását tartjuk e körbe sorolhatónak. Ugyanakkor értelmezési és alkalmazási nehézséget generálhat, hogy a megfogalmazás alapján nem / nem feltétlenül a munkaköri alkalmasságot befolyásoló egészségi állapot változásról lehet csak szó, tehát az üzemorvos bevonásának nem / nem feltétlenül lenne minden esetben jogszabályi alapja. Az pedig meglehetősen irreális elvárás (adatvédelmi szempontból is), hogy a munkáltató orvosi papírokat elemezzen annak megállapítására, hogy valóban változott-e a munkavállaló egészségi állapota, és a munkafeltételeket, illetve a munkaidő-beosztást hogyan kellene módosítania az adott egészségi állapot változásra tekintettel.

Éppen ezért véleményünk szerint itt is létjogosultsága lenne egy olyan további egyértelműsítő fordulatnak, amely szerint a munkafeltételek és a munkaidő-beosztás megfelelő módosítása akkor kötelessége a munkáltatónak, ha a munkavállaló az egészségi állapot változására tekintettel a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján a munkakörében nem foglalkoztatható.

3. A megváltozott munkaképességű személy fogalmának bevezetése

Bevezetésre kerül egy új fogalom-meghatározás, a megváltozott munkaképességű személy fogalma. A definíció szerint megváltozott munkaképességű személy a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján

  1. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
  2. aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
  3. akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
  4. rokkantsági ellátásban részesül.

Továbbá a megváltozott munkaképességű személyeknek évente 5 munkanap pótszabadság is jár.

4. A munkavédelmi képviselők körének bővítése

Az Mt. 294. § (1) bekezdés e.) pontja szerint a munkavédelmi képviselők körébe eddig az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, valamint a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője tartozott. Ez a lista 2018. január 1-jétől bővül az Mt. 273. § (3)-(4) bekezdései szerinti, ún. védett szakszervezeti tisztségviselővel.

A fenti változás jelentősége abban áll, hogy az Mt. 83. § (1) bekezdés d.) pontja értelmében a munkaügyi bíróság a munkaviszonyt a munkavállaló kérelmére helyreállítja, ha a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavédelmi képviselő volt. Ezzel tehát bővült az a személyi kör, aki a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményeként a munkaviszony helyreállítását kérheti a munkaügyi bíróságtól.

Megjegyezzük, hogy az Mt. 273. § (3) bekezdés szerinti szakszervezeti tisztségviselők a munkaviszony helyreállítását eddig is kérhették, azonban csak abban az esetben, ha a munkaviszonyuk felmondással történő megszüntetésére a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése nélkül került sor, feltéve, hogy az érintett a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.

5. A munkabért érintő technikai pontosítások

Az Mt. 136. § (1) bekezdés, 138. § (5) bekezdés, valamint a 153. § (1)-(4) bekezdések szövegezése is pontosításra került akként, hogy a kötelező legkisebb munkabér mellett a garantált minimálbérre történő utalások is szerepelnek (ez technikai pontosítás, érdemi változást nem jelent).

Kövessen minket a Facebookon is!