Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő adatai

neve: Antalóczy Ügyvédi Iroda

székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház fszt. 17.
nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara
nyilvántartási száma: 3929
honlap: www.antaloczy-legal.hu
e-mail: office@antaloczy-legal.hu
telefon: 06 30 488 6186

képviseli: dr. Antalóczy Adrienn LL.M., ügyvéd

II. Jogszabályi háttér

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Üttv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2016/679/EU rendelet az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

 

III. Adatkezelések célja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

A www.antaloczy-legal.hu honlapot az Adatkezelő tartja fenn. A honlap bárki számára anélkül hozzáférhető, hogy személyes adatait közölné vagy kilétét felfedné. A honlapon található tartalmak és információk szabadon megismerhetők.

A honlap tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, csupán általános jellegű tájékoztatást tartalmaz. A honlapon található információk használatából eredő bármely kár bekövetkezése esetére az Adatkezelő teljes mértékben kizárja felelősségét. A honlapon szereplő linkek más által üzemeltetett honlapokra vezethetnek, amelyek tartalmáért vagy az ott található információk használatából eredő esetleges károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

A www.antaloczy-legal.hu honlap a Google Analtics szolgáltatás igénybe vételével működik, amely a Google, Inc. által nyújtott internetes elemző szolgáltatás. A Google Analytics ún. sütiket (cookie) használ, ezek segítségével lehet elemezni azt, hogy a honlap látogatói milyen módon használják a honlapot.

A honlap a Google Analytics segítségével nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében sütiket (cookie) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető.

A honlap használatára vonatkozó információkat a Google, Inc. az Amerikai Egyesült Államokban található szerverekre továbbítja és ott tárolja. Az IP cím annak rövidítésével kerül anonimizálásra. Erre általában még az EU vagy az EGT tagállamainak területén kerül sor. Egyes esetekben azonban előfordul, hogy a teljes IP cím továbbításra kerül egy, az Amerikai Egyesült Államokban található szerverre, és csak ezt követően kerül sor az anonimizálásra. A Google, Inc. az Adatkezelő javára és nevében kezeli a fentiek szerinti információkat annak érdekében, hogy a honlap használatával kapcsolatos kiértékeléseket elvégezze, jelentést készítsen a honlapot érintő tevékenységekről, valamint egyéb, a honlaphoz fűződő aktivitással és internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön IP címe, amelyet a honlap használatával továbbít a Google Analytics felé, semmilyen más, a Google, Inc. által tárolt adattal nincs és nem lesz összekapcsolva.

A sütik (cookie) használatát a böngészője beállításaiban megtilthatja, illetve a megfelelő kiegészítő(k) telepítésével a Google Analytics tevékenységét kizárhatja.

Az Adatkezelő által használt sütik segítségével anonimizált és összesített technikai információkhoz jut az Adatkezelő a jobb felhasználói feltételek és a könnyebb navigáció biztosítása érdekében. Ennek segítségével az Adatkezelő azonosítani tudja, hogy melyek a nagy érdeklődésre számot tartó tartalmak, és így fejleszteni tudja az Adatkezelő a honlapot, valamint a szolgáltatásait.

Az így gyűjtött információk alapján a honlap látogatóit egyedileg nem lehet azonosítani. Egyedi azonosításra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintettek önként adják meg az ehhez szükséges adataikat a honlapon keresztül.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A süti preferenciáknak az internetes böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-hasz
Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Az Adatkezelő által végzett tevékenység: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során, illetve megbízási szerződés létesítése céljából közölt személyes adatok kezelése.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, megbízási szerződés létesítése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő intézkedések megtétele [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: az Adatkezelővel a kapcsolatot személyesen, e-mail, telefon vagy a honlap „Kapcsolat” menüpontjában, illetve az „Online tanácsadás” aloldalon üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév, születési név), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat, az érintett által ismertetett ügy leírása és az ügy kezelésével kapcsolatos adatok, iratok, függetlenül az adathordozó jellegétől (papír vagy elektronikus).

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak kötelező erejű törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, tájékozott, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig, illetve a megbízás létrejötte esetén az Üttv. által meghatározott ideig.

IV. Adatfeldolgozó

DotRoll Kft.

székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
adószáma: 13962982-2-42
e-mail címe: support@dotroll.com

Online tárhely-szolgáltató, technikai háttér szolgáltatása, e-mail rendszer működtetése.

V. Az érintett
• kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
• kérelmezheti azok helyesbítését;
• kérelmezheti azok törlését;
• kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását;
• tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
• gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
• gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, elektronikus levelezés útján, telefonon.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet.

A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét elsősorban elektronikus levél útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolta. Az Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát – ha annak egyéb jogalapja nincs – semmilyen más célra nem használja fel. Az Adatkezelő az érintett kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

VI. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
• arról, hogy személyes adatainak kezelése adatkezelőnél folyamatban van-e;
• az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
• az adatfeldolgozásról, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
• az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
• a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
• az adatkezelés időtartamáról;
• azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• az adatkezelés következményeiről;
• az érintett jogairól;
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – elektronikus levél útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

VII. Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

VIII. Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

IX. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

X. Adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Az Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik Adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

XI. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá, ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

***

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, az Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő módosítására azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

Budapest, 2021. március 25.

Kérdése van? Jelentkezzen online tanácsadásra!