ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ONLINE JOGI TANÁCSADÁS

Az online jogi tanácsadást az Antalóczy Ügyvédi Iroda nyújtja a jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint.

Az ügyvédi iroda és az ügyvéd adatai:

neve: Antalóczy Ügyvédi Iroda
Irodaszékhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. White Office Irodaház fszt. 17.
nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara
adószáma: 18292727-2-42

honlap: www.antaloczy-legal.hu
e-mail: office[kukac]antaloczy-legal.hu
telefon: 06 30 488 6186

képviseli: dr. Antalóczy Adrienn LL.M., ügyvéd

(továbbiakban: AÜI)

I. Az ÁSZF hatálya, elérhetősége

 1. A jelen ÁSZF az AÜI által nyújtott online jogi tanácsadásra terjed ki.
 1. Az online jogi tanácsadást igénybe vevő megbízó (továbbiakban: Ügyfél) (munka)jogi szaktudást igénylő online jogi tanácsadásra megbízást ad és ennek ellátásáért megbízási díjat fizet az AÜI részére. Az AÜI az online jogi tanácsadásra legjobb tudása szerint köteles.
 1. Az Ügyfél az online jogi tanácsadás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, adatokat és minden más információt megfelelő időben és mértékben, elektronikusan – különösen a szkennelt iratok e-mailben történő megküldésével – az AÜI rendelkezésére bocsátja.
 1. Az online jogi tanácsadás kizárólag munkajogi kérdések vonatkozásában vehető igénybe. Az online jogi tanácsadás videókonferenciás vagy telefonos szóbeli konzultáció formájában érhető el (pl. Teams, Skype, telefon). Ezért az online jogi tanácsadás igénybevételére az Ügyfél akkor képes, ha rendelkezik telefonos elérhetőséggel, illetve internet hozzáféréssel, valamint videókonferenciás hívás lebonyolítására alkalmas alkalmazással (pl. Teams, Skype).
 1. Az AÜI biztosítja, hogy az Ügyfél az ÁSZF mindenkor hatályos tartalmát megismerje. Ennek érdekében az AÜI a hatályos ÁSZF tartalmát elektronikusan az Ügyfélnek hozzáférhetővé teszi, vagy részére elektronikus dokumentumként megküldi. Az AÜI honlapján az ÁSZF rubrikára kattintással az Ügyfél igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. Ugyanilyen hatálya van az ÁSZF-et tartalmazó elektronikus dokumentumnak vagy linknek az Ügyfél e-mail címére történő elküldésének, feltéve, hogy az Ügyfél annak tartalmát az elküldéstől számított 30 napon belül nem kifogásolta. A hatályos ÁSZF-et az AÜI a honlapján közzéteszi és ott folyamatosan elérhető ügyfelei számára.
 1. Az ügyvédi megbízás minden esetben szabad megállapodás tárgya azzal, hogy értelemszerűen alkalmazni kell rá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. (továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseit.
 1. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései és az Ügyféllel egyedileg megtárgyalt feltétel egymástól eltér, az utóbbi irányadó.

II. Megbízás az online jogi tanácsadásra

 1. Az AÜI nem köteles az Ügyfél által ajánlott megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni.
 1. Az Ügyfél megkeresésére az AÜI az online jogi tanácsadásra nem köteles ajánlatot adni, ha pedig ajánlatot ad, akkor az ajánlati kötöttség idejét meghatározhatja, illetve az ajánlatot annak elfogadása előtt visszavonhatja. Az AÜI fenntartja a jogot, hogy a feltételek egyedi megtárgyalása ellenére ne küldjön díjbekérőt az Ügyfélnek.
 1. A felek az online jogi tanácsadás egyedi feltételeit megtárgyalják. Az online jogi tanácsadásra vonatkozó megbízás írásba foglalása mellőzhető. A megbízásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 1. Az AÜI pro bono online jogi tanácsadást nem vállal. Az Ügyfél az AÜI általi online jogi tanácsadásért díjfizetésre köteles, azaz a megbízás visszterhes. Az online jogi tanácsadásra vonatkozó egyedi megbízás az egyedileg megtárgyalt ügyvédi munkadíjnak az AÜI által kiállított díjbekérő alapján történő maradéktalan megfizetésével jön létre.
 1. A megbízási díjban a felek egyedileg állapodnak meg. Amennyiben az egyedileg megtárgyalt feltételek az online jogi tanácsadással kapcsolatos valamely részfeladatra nem tartalmaznak ügyvédi megbízási díjat, úgy azt a részfeladatot az egyedileg megtárgyalt munkadíj számításához alapul vett óradíjjal számolják el a felek egymás között. Minden megkezdett fél óra felszámításra kerül.
 1. Az AÜI tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az ügyvédi megbízás gondossági és nem eredménykötelem, ezért az AÜI az ügyvédi megbízási díjra akkor is jogosult, az sem részben, sem egészben nem jár vissza Ügyfélnek, ha az online jogi tanácsadás nem vezetett eredményre vagy az AÜI jogi álláspontjával az Ügyfél nem ért egyet.
 1. Az online jogi tanácsadás díjának fizetésére az alábbi lépések útján kerülhet sor. Az Ügyfél az AÜI részére a honlapon keresztül vagy közvetlenül küldött e-mail útján megadja a számlázási adatokat. Az adatok megadása után díjbekérő kerül megküldésre az Ügyfél által megadott e-mail címre. A díjbekérő tartalmazza azt a díjat, amely az online jogi tanácsadásnak az irattanulmányozás és a konzultáció előzetes munkaóra-becslése alapján az ügyvédi óradíj alapján számított fix ügyvédi munkadíja. Minden megkezdett fél óra felszámításra kerül. A díj ÁFA köteles, az ÁFA mértéke 27%. A díj a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra történő banki átutalással fizethető meg, és az AÜI bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. Az online jogi tanácsadás teljesítéséről az AÜI elektronikus számlát (adott esetben elektronikus előlegszámlát és végszámlát) állít ki és küld az Ügyfél részére e-mailben. Az elektronikus számlázás alkalmazását az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.
 1. A díj jóváírását követően a megbízás teljesítése a rendkívül rövid határidőre tekintettel azonnal megkezdődik. Az online jogi tanácsadás a piaci díjnál alacsonyabb összegű díjért történik. Ezért a 45/2014. (II.26.) Korm.rend. 13. §, 19. §, 20. §, 22. § (1) bekezdés a.) és 26. § rendelkezései figyelembevételével az Ügyfél az online jogi tanácsadás díjának megfizetését követően nem jogosult elállni, a díj – sem részben, sem egészben – nem jár vissza. Ennek oka, hogy az online jogi tanácsadásra vonatkozó igények benyújtása folyamatos és AÜI a munkáját, valamint napirendjét a folyamatosan érkező igényekhez igazodva szervezi és vállalása szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdi.
 1. Az online jogi tanácsadás igénybevételéhez az Ügyfél személyes adatokat szolgáltat (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím), amely személyes adatok a konzultáció megtartásához és a kapcsolattartáshoz szükségesek. A cégre kiállítandó számla esetén meg kell adnia a cégnevet, valamint az adószámot is, amelyek viszont nem minősülnek személyes adatnak. Az Ügyfél továbbá a munkajogi kérdése megválaszolásához szükséges adatokat, információkat és iratokat bocsát az AÜI rendelkezésére. A (személyes) adatok szolgáltatására önkéntes alapon kerül sor.

III. Az online jogi tanácsadás lebonyolítása

 

 1. Az AÜI az online jogi tanácsadást az Ügyfél tényelőadásai és általa rendelkezésre bocsátott iratok alapján, azok figyelembevételével látja el. Az Ügyfél felel az általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.
 1. Az Ügyfél tudomásul veszi az AÜI azon tájékoztatását, hogy az online jogi tanácsadás során is számolnia kell az AÜI szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, bírósági értékelésével, mérlegelésével, és az eltérő jogalkalmazás kockázatával. Az AÜI szakmai álláspontjától eltérő jogalkalmazás kockázatát – beleértve az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat – az Ügyfél vállalja.
 1. Az online jogi tanácsadás két részből áll: előzetes irattanulmányozás és Ügyféllel történő konzultáció. Az irattanulmányozás keretében az AÜI az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott iratokat, adatokat, információkat tanulmányozza és jogi szempontból elemzi az Ügyfél által feltett kérdés(ek) alapján. Az irattanulmányozást az AÜI azt megelőzően végzi el, hogy az Ügyféllel közvetlenül sor kerül a videókonferenciás vagy telefonos konzultációra. A videókonferenciás vagy telefonos konzultációra előre egyeztetett időpontban és időtartamban kerül sor. Ehhez az AÜI küldi az ún. meghívót vagy az AÜI hívja fel telefonon az Ügyfelet a megadott telefonszámon.
 1. Az Ügyfél viseli a kockázatát annak, ha késve jelentkezik be vagy elmulasztja a konzultációs időpontot. A késés időtartamával a konzultáció tartama nem hosszabbodik meg, és sem ez esetben, sem az időpont elmulasztása esetén nem jár vissza a díjbekérő alapján előre megfizetett díj sem részben, sem egészben. Hosszabbítás (akár késés, akár más okból) vagy újabb időpont (akár mulasztás, akár más okból) a vonatkozó díj megfizetése esetén lehetséges az AÜI munkaterhelésétől függően. Amennyiben a konzultáció alapján az Ügyfél további megbízást ad (pl. okiratszerkesztés, jogi képviselet stb.), annak feltételeiben és díjában a felek külön állapodnak meg.
 1. FIGYELEM! Az online jogi tanácsadás korlátozott információ-szolgáltatási és válaszadási lehetőség, ezért nem minden esetben alkalmas az adott kérdés mindenre kiterjedő megvitatására. Következésképpen az online jogi tanácsadás nem feltétlenül alkalmas a minden szempontból teljes körű és helytálló jogi vélemény kialakítására. A konzultáció elsősorban iránymutatás és segítség az Ön által történő gyors döntéshozatalhoz, az Ön által folytatandó megbeszéléshez, amelyért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

IV. Ügyvédi titoktartás, felelősség

 1. Az AÜI-t titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. A titoktartási kötelezettség az AÜI alkalmazottjaira, helyetteseire, segítőire megfelelően irányadó.
 1. A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni.
 1. A titoktartás alól felmentést az adhat, aki a titokról rendelkezni jogosult (pl. az Ügyfél, jogutódja, törvényes képviselője stb.). Ha több jogosult van, a felmentést mindenkinek meg kell adnia.
 1. Az Üttv. határozza meg az ügyvédi titoktartási alóli kivételeket.
 1. Az AÜI az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik. Az AÜI a jelen ÁSZF alapján ellátott ügyekkel kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelőssége kapcsán a – szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – bármilyen jogcímen vele szemben támasztott igények tekintetében legfeljebb a mindenkori kötelező felelősségbiztosítása által ténylegesen fedezett összeg erejéig vállal anyagi felelősséget, minden ezen felül esetlegesen felmerülő jogi, anyagi és kártérítési igényért fennálló felelősséget az irányadó jogszabályok által megengedett legszélesebb és legteljesebb mértékben kizár. A fentiek szerinti felelősségkorlátozás céljából az ügyvédi munkadíj a Magyarországon általánosan elfogadott, hasonló szakterületű és színvonalú ügyvédi szolgáltatási óradíjakhoz képest kb. 15%-kal alacsonyabban került meghatározásra, amely a felelősségkorlátozás méltányos ellenértékének tekinthető. A fentiekre tekintettel az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával együtt kifejezetten elfogadja az AÜI felelősségének fentiek szerinti korlátozását.
 1. Az AÜI a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja.
 1. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül elévül.
 1. A szerződéses nyilatkozatok alaki kellékei tekintetében az elektronikus úton elküldött nyilatkozatok írásban megtett nyilatkozatnak minősülnek. Az AÜI által elektronikus úton küldött nyilatkozat közlésének időpontja az elküldés napja, a munkanap 17. óráját követően elküldött nyilatkozat esetén a következő munkanap. Az Ügyfél elfogadja az AÜI számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén azt bizonyítékként ismeri el, mind az elektronikus levél elküldése tényére, időpontjára, valamint annak tartalmára vonatkozóan.
 1. Amennyiben az Ügyfél az online jogi tanácsadás tárgyát képező ügy(ek)re más ügyvédet is megbíz, Ügyfél tudomásul veszi, hogy ugyanazon ügy tekintetében maga viseli annak kockázatát, hogy több ügyvéd eltérő álláspontját miként értékeli, illetve az adott ügyben milyen joghatást kiváltó döntést hoz. E vonatkozásban AÜI-t felelősség nem terheli. AÜI felelősségét kizárja az, ha Ügyfél a több ügyvédtől kapott jogi tanácsokat részben használja fel vagy abból részeket ragad ki, esetlegesen azokat helytelenül interpretálja, ekképpen AÜI nem felelős a több ügyvéd véleményének Ügyfél által felülbírálni nem tudott, téves, alaptalan kompilációjából adódó következményekért. Ezen túlmenően Ügyfél tudomásul veszi, hogy AÜI ügyvédi munkadíj iránti igényét nem érinti az, hogy ugyanazon ügyben Ügyfél más ügyvédet is megbíz, illetve az sem, hogy más ügyvéd AÜI-től eltérő jogi álláspontot képvisel ugyanazon ügyben.

V. Záró rendelkezések

 1. Az AÜI felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy ezen ÁSZF elfogadása előtt – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – jogában áll bármely feltételtől eltérni, igényei szerinti módosítását kérni és ez alapján lehetősége van ennek megfelelő egyedi megbízást kötni.
 1. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezen ÁSZF-et teljes terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy eltérést nem kér, azokat módosítás nélkül elfogadja.
 1. Az online jogi tanácsadásra vonatkozó teljes megállapodást a jelen ÁSZF, valamint a felek által megtárgyalt egyedi feltételek képezik. A mindenkori ÁSZF az AÜI honlapján hozzáférhető, az egyedileg megtárgyalt feltételeket a felek közötti e-mail váltások tartalmazzák, amelyek mindkét fél rendelkezésére állnak és hozzáférhetőek elektronikusan.
 1. A jelen ÁSZF 2023. október 1-jétől visszavonásig hatályos.

Kérdése van? Jelentkezzen online tanácsadásra!